Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (LẦN 2) NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS HỒNG SƠN
                                   THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018
                                           ĐỢT 5 – Thực hiện từ 26/02/2018
Buổi Sáng Buổi Chiều
Thứ GV nghỉ Tiết 9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B 6C
2  Hân 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Nhạc Tuân tc Toán Văn Văn Đ.Hương N.Mai Địa Minh Toán Tươi
Tuyết 2 Anh Viễn Toán Thạo Văn Tuệ Văn Xuân Toán Uyên Sinh Đ.Nhung N.Mai Toán Văn Văn Đ.Hương Địa Minh TD Tuân Toán Tươi
Đào 3 Sinh Hồng Toán Thạo tc Văn Tuệ Văn Xuân Toán Uyên Thơm Toán C.Nhung Văn Hường tc Văn Đ.Hương Nhạc Ngọc N.Mai tc Toán Tươi
Đ.Tiệp 4 Anh Viễn Thơm Toán Sinh Hồng Anh Triện Hóa Oánh Toán C.Nhung Văn Hường TD Tuân GD L.Tiệp Nhạc Ngọc Sử Hằng
Tình 5 Hóa Oánh tc Toán Thạo Thơm Toán Sinh Hồng Anh Triện Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 Điều 1 Văn Tuyết Hóa Oánh TD Đào Toán Nhạc Ngọc Văn Xuân Sử Thịnh Nhạc Tuân Sinh Đ.Nhung Sử Đ.Tiệp Toán Hoài Sinh Uyên
Tươi 2 Văn Tuyết TD Đào Toán Thơm Họa Ngần Văn Xuân C.nghệ Văn Sinh Đ.Nhung Sử Đ.Tiệp Anh Triện tc Toán Hoài TD Tuân
Hường 3 Nhạc Ngọc Văn Tuyết Toán TD Đào Thơm tc Hóa Oánh Sinh Đ.Nhung Toán Văn Toán Uyên tc Toán Hoài GD L.Tiệp Văn Tuệ
Thạo 4 TD Đào Văn Tuyết Sử Đức Họa Ngần tc Lý Thơm Địa Oánh Anh Viễn Sử Đ.Tiệp Toán Uyên Sinh Đ.Nhung TD Tuân Văn Tuệ
Hằng 5 Hóa Oánh C.nghệ Thơm tcToán Địa Minh Sử Đức Họa Ngần Anh Viễn tc Toán Văn tc Toán Uyên TD Tuân Sinh Hoài GD L.Tiệp
4 Thịnh 1 Văn Tuyết Sinh Hồng Anh Viễn Nhạc Ngọc TD Đào Sử Đức Anh Viễn N.Mai C.nghệ Toán Thạo Anh Hân Địa Hằng
C.Nhung 2 Văn Tuyết Anh Viễn TD Đào Anh Triện Địa Oánh Nhạc Ngọc tc Toán Văn C.nghệ GD Tình Toán Thạo  Anh Hân N.Mai
Xuân 3 Sinh Hồng Sử Đức Địa Minh Anh Triện Hóa Oánh TD Đào C.nghệ Văn Địa Hằng Anh Hân Văn Tình C.nghệ Ngần TD Tuân
Đ.Nhung 4 Sử Đức tc Văn Đ.Tiệp Sinh Hồng TD Đào Văn Đ.Hương Anh Triện Văn Hường Họa Ngần N.Mai Văn Tình Toán Hoài Toán Tươi
Uyên, Tuệ 5 tc Văn Đ.Tiệp Địa Minh Sử Đức tc Anh Triện Văn Đ.Hương Địa Oánh Văn Hường GD Tình TD Tuân Họa Ngần Sinh Hoài Toán Tươi
5 Hồng 1 GD Tình Sử Đức Văn Tuệ Hoá N.Mai TD Đào Văn Xuân Địa Hằng Văn Hường Văn Đ.Hương Anh Triện Văn L.Tiệp Anh Hân
Ngần 2 Thơm TD Đào Văn Tuệ GD Tình C.nghệ N.Mai Văn Xuân Toán C.Nhung Văn Hường Văn Đ.Hương Anh Triện Văn L.Tiệp Anh Hân
3 TD Đào Thơm Hóa N.Mai Sử Đức Toán Uyên tc Văn Xuân Toán C.Nhung Anh Hân Địa Hằng
Tuân 4 Sử Đức C.nghệ N.Mai Toán Uyên TD Đào SHL C.Nhung SHL Hường SHL Đ.Hương
Hoài 5 C.nghệ Thơm
6 Công 1 Toán Tươi Văn Tuyết GD Tình Anh Triện Văn Đ.Hương Toán C.Nhung Văn Hường Sử Đ.Tiệp Nhạc Tuân Sinh Đ.Nhung Toán Hoài Văn Tuệ
Oánh 2 Toán Tươi Văn Tuyết Thơm Hóa N.Mai Văn Đ.Hương Anh Triện Văn Hường Anh Hân Sử Đ.Tiệp C.nghệ Hoài Họa Ngần Văn Tuệ
Viễn 3 tc Toán Tươi GD Tình Hóa N.Mai Sinh Hồng Anh Triện Toán C.Nhung tc Văn Hường Sinh Đ.Nhung Họa Ngần TD Tuân Sử Đ.Tiệp Anh Hân
Ngọc 4 Thơm Toán Thạo Sinh Hồng Địa Minh Anh Triện GD Tình TD Đào C.nghệ Sinh Đ.Nhung Toán Thạo Anh Hân Họa Ngần
Đức, L.Tiệp 5 Địa Minh Sinh Hồng C.nghệ Thơm tc Toán Điều GD Tình C.nghệ N.Mai Sinh Đ.Nhung TD Đào C.nghệ Toán Thạo tc Anh Hân C.nghệ Ngần
7 Thơm 1 Toán Tươi Hóa Oánh Anh Viễn Toán tc Văn Đ.Tiệp Toán C.Nhung Họa Ngần Anh Hân Địa Hằng Văn Tình Toán Hoài tc Văn L.Tiệp
N.Mai 2 Toán Tươi Văn Tuyết Văn Tuệ Toán Hóa Oánh Toán C.Nhung Địa Hằng Toán Văn Anh Hân Văn Tình C.nghệ Ngần Sinh Uyên
Minh 3 Văn Tuyết Anh Viễn Văn Tuệ Văn Xuân Địa Oánh Sinh Đ.Nhung GD Tình Toán Văn Anh Hân C.nghệ Hoài Văn L.Tiệp Nhạc Ngọc
Đ.Hương 4 Anh Viễn Toán Thạo Toán Văn Xuân Sinh Hồng Hóa Oánh TD Đào Địa Hằng Toán Uyên tc Nhạc Ngọc Văn L.Tiệp C.nghệ Ngần
Triện 5 SHL Viễn SHL Thạo SHL Tuệ SHL Xuân SHL Hồng SHL Đ.Nhung Sử Thịnh TD Đào Toán Uyên SHL Ngọc SHL L.Tiệp SHL Hằng
Hồng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2018
Hiệu trưởng
Bài viết trước đó Thông tin về cuộc thi VHTT
Bài viết sau đó Thành tích nhà trường